Số 85/15 dx 037, P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

Hồ sơ cần thiết về môi trường DN cần biết

Print Friendly and PDF
A.CÁC LOẠI HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
I.Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động
Trước khi đi vào hoạt động xây dựng dự án, các nhà doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường như sau:
1.Đánh giá tác động môi trường
- Áp dụng đối với các dự án quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
- Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi:
- Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
- Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
- Theo đề nghị của chủ dự án.
2.Kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường)
- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP
- Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tường phải lập dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật về đầu tư.
- Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau:
- Thay đổi địa điểm;
- Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
  1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành dự án
Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa tiến hành lập một trong hai hồ sơ trên (Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”:
1.Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có một trong các văn bản sau:
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
- Lập và đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường khi: Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có một trong các văn bản như trên.
 
2.Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 - Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một trong các văn bản sau:
- Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
- Lập lại Đề án bảo vệ môi trường khi:
Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có một trong các giấy tờ dưới đây:
- Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;
- Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;
- Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
  1. Các hồ sơ môi trường khác
Ngoài các hồ sơ trên, các nhà doanh nghiệp cần phải làm các hồ sơ bổ sung như: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Hồ sơ xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận,….
 
1.Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
- Đi kèm với 01 trong 03 hồ sơ trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng/lần vào tháng 07 và tháng 12.
- Đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.
2.Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Đối với các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.
- Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có một trong các trường hợp sau:
- Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký;
- Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở;
- Bổ sung thêm cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký;
- Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ;
- Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.
3.Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt
Áp dụng với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác sử dụng nươc mặt.
4.Giấy phép khai thác nước ngầm
Áp dụng với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nguồn nước ngầm.
5.Hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận
Áp dụng với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.
  1. XỬ PHẠT VI PHẠM
Theo nghị định số 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với hành vi thực hiện không thực hiện các hồ sơ pháp lý môi trường sẽ chịu phạt hành chính như sau:
- Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định.
- Đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cam kết bảo vệ môi trường): Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định.
Đối tượng thực hiện đề án bảo vệ môi trường:
- Hành vi vi phạm các quy định về đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bị phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
- Hành vi vi phạm các quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
- Hành vi vi phạm các quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc trách nhiệm phê duyệt của Bộ, cơ quan ngang Bộ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường;
Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường:
- Phạt cảnh cáo từ: 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng hoặc có thể tước giấy phép kinh doanh
- Đối tượng lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại:
- Phạt tiền từ 30.000.000- 40.000.000 nếu không đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH
- Phạt tiền từ 5.000.000- 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.
- Đối tượng lập hồ sơ sử dụng nước mặt, khai thác nước ngầm: Nếu các cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép sử dụng nước mặt hoặc khai thác nước ngầm mà không tiến hành đăng ký với Chi cục bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo quy định:
- Phạt cảnh cáo từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy thuộc vào lưu lượng
- Đối tượng lập hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận: Nếu các cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép xả thải mà không tiến hành đăng ký với Chi cục bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo quy định.
- Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng tùy thuộc vào lưu lượng xả thải;
- Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần bị xử phạt từ: 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng tùy thuộc vào lưu lượng xả thải;
- Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần bị xử phạt từ: 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng tùy thuộc vào lưu lượng xả thải;
- Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên bị xử phạt từ: 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.
Để khách hàng biết được mình phải làm cần phải làm những gì để hoàn thành bộ hồ sơ môi trường xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuyên tư vấn miễn phí các hồ sơ môi trường với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình với khách hàng.
Lợi ích và Chất lượng khi quý khách hàng chọn chúng tôi tư vấn lập các hồ sơ môi trường:
Cam kết thấp hơn giá thị trường ít nhất 20%
+ Tư vấn trực tiếp, miễn phí, tận tình cho khách hàng;
+ Thực hiện giao dịch với các cơ quan chức năng;
+ Làm việc, hỗ trợ khách hàng khi cơ quan chức năng kiểm tra;
+ Thủ tục hồ sơ cho khách hàng đơn giản nhất;
+ Thực hiện giao dịch nhanh nhất;
+ Hoàn lại tiền khi khách hàng không hài lòng.
Rất mong được nhận sự phản hồi và hợp tác cùng quý khách hàng.
Trân trọng!
Công ty MOITRUONGCMS.COM
Địa chỉ: 85/18  Đường DX37, P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tel: 0650.654.1099  - 08.5425.1579 - Fax: 0650.3860.471
Hotline: 0906.313.246
Email: moitruongcms@gmail.com- hshtuyen@gmail.com
Website: http:// moitruongcms.com/
 
 
Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

Lập cam kết bảo vệ môi trường cho nhà trọ

Lập cam kết bảo vệ môi trường cho nhà trọ

Công ty môi trường MOITRUONGCMS chuyên tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường cho nhà trọ với chi phí hợp lý tiết kiệm thời gian và hỗ trợ tối đa hãy...

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của...

Xin chủ trương đầu tư tại Bình Dương

Xin chủ trương đầu tư tại Bình Dương

Với những dự án đầu tư sản xuất.không nằm trong các Khu công nghiệp, Chủ Đầu Tư.muốn sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.thì công...

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi hoàn thành công trình này, chủ đầu tư dự án sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng để được cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành các công trình,...

Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn nghị định 113 hóa chất

Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn nghị định 113 hóa chất

Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định...

Đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam

Đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam

Tài nguyên và môi trường là những yếu tố đầu vào của mọi nền kinh tế, mọi quá trình phát triển. Các diễn biến bất lợi về ...

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề...

Hồ sơ môi trường cần thiết

Hồ sơ môi trường cần thiết

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty...

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt...

Đồ án xử lý nước thải bia rượu 300m3/ngày đêm

Đồ án xử lý nước thải bia rượu 300m3/ngày đêm

HƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA1.1.       TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA1.1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bia trên thế giới1.1.2....

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một loại thủ tục pháp lý mà những doanh nghiệp phải làm theo quy định của pháp luật. Việc lập Đề án bảo vệ môi...

Các bước lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Các bước lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nướcCác tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà...

Các loại hồ sơ môi trường theo giai đoạn khi làm một dự án

Các loại hồ sơ môi trường theo giai đoạn khi làm một dự án

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ...

ỨNG DỤNG CƠ CHẾ KHỬ TRÙNG CỦA Ag-TiO2 TRONG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG

ỨNG DỤNG CƠ CHẾ KHỬ TRÙNG CỦA Ag-TiO2 TRONG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG

Công nghệ nano đang là một hướng công nghệ mũi nhọn của thế giới. Nhiều vấn đề then chốt như: an toàn năng lượng, an ninh lương thực, môi trường sinh...

Xử lý khí bụi - Phương pháp, Nguyên tắc hoạt động và Ứng dụng

Xử lý khí bụi - Phương pháp, Nguyên tắc hoạt động và Ứng dụng

Bụi là một tập hợp nhiều hạt, có kích thước nhỏ bé, tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi khói...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Ngày 18/11/2016, Chính Phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị...

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯƠNG -ĐTM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯƠNG -ĐTM

Khi các đơn vị doanh nghiệp đang trong quá trình chờ xin giấy phép xây dựng thì chắc hẳn sẽ phải cần đến những thủ tục xin giấy phép môi trường như...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XẢ THẢI (SCNT)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XẢ THẢI (SCNT)

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những thủ tục giấy phép đóng vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu của mọi cơ sở, công ty,...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới được thay thế cho tên cũ Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng chính thức từ ngày 14/2/2015 từ Chính phủ...

Báo Cáo Hóa Chất Hàng Năm cho doanh nghiệp

Báo Cáo Hóa Chất Hàng Năm cho doanh nghiệp

Từ ngày 25/11/2017, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ do doanh nghiệp ra quyết định ban hành

Tin cũ hơn

Luật và chính sách môi trường

Luật và chính sách môi trường

Luật và chính sách môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Làm báo cáo đánh giá tác động môi trường giá rẻ, thủ tục nhanh gọn, thời gian nhanh uy tín nhất chỉ có tại Công ty môi trường DMTS

Quy định về lập đề án bảo vệ môi trường

Quy định về lập đề án bảo vệ môi trường

Dưới đây là thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện...

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây