Số 85/15 dx 037, P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI VIỆT NAM

Print Friendly and PDF

1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI VIỆT NAM

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng:

– Đánh giá và quản lý chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp.

– Làm căn cứ để lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng nước theo các mục đích sử dụng xác định.

– Đánh giá sự phù hợp của chất lượng nước mặt đối với quy hoạch sử dụng nước đã được phê duyệt.

– Làm căn cứ để kiểm soát các nguồn thải vào nguồn tiếp nhận, đảm bảo nguồn nước mặt luôn phù hợp với mục đích sử dụng.

– Làm căn cứ để thực hiện các biện pháp cải thiện, phục hồi chất lượng nước.

chất lượng nước mặt

1.2. Giải thích từ ngữ

Nước mặt là nước chảy qua hoặc đọng lại trên mặt đất, sông, suối, kênh, mương, khe, rạch, hồ, ao, đầm.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước mặt được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt

TT Thông số Đơn vị        Giá trị giới hạn
                         B
A1 A2 B1 B2
1 PH   6-8,5       6-8,5     5,5-9       5,5-9
2 BOD5 (200C) mg/l 4 6 15 25
3 COD mg/l 10 15 30 50
4 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2
5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 20 30 50 100
6 Amoni (NH4+ tính theo N) mg/l 0,3  0,3 0,9 0,9
7 Clorua (Cl-) mg/l 250 350 350
8 Florua (F-) mg/l 1 1,5 1,5 2
9 Nitrit (NO2 tính theo N) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05
10  Nitrat (NO3 tính theo N)  mg/l 2 5 10 15
11 Phosphat (PO43-tính theo P) mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5
12 Xyanua (CN-)  mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05
13 Asen (As) mg/l 0,01  0,02 0,01 0,01
14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01
15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02  0,05  0,05
16  Crom VI (Cr6+)  mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05
17 Tổng Crom mg/l 0,05 0,1 0,5 1
18 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 1
19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 2
20 Niken(Ni)  mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1
21 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,2 0,5 1
22 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002
23 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1 1,5 2
24 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5
25 Aldrin µg/l  0,1  0,1  0,1  0,1
26 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02 0,02 0,02 0,02
27 Dieldrin µg/l 0,1 0,1 0,1 0,1
28 Tổng Dichloro diphenyl
trichloroethane (DDTs)
µg/l 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Heptachlor &
Heptachlorepoxide
µg/l 0,2 0,2 0,2 0,2
30 Tổng Phenol mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02
31 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) mg/l 0,3 0,5 1 1
32 Total Organic Carbon, TOC) mg/l 4 _ _ _
33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1
34 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l   1,0 1,0 1,0
35 Coliform MPN
hoặc
CFU
/100 ml
2500 5000 7500 10000
36 E.coli MPN
hoặc
CFU
/100 ml
20 50 100 200

Ghi chú:

Việc phân hạng A1, A2, B1, B2 đối với các nguồn nước mặt. Nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau, được sắp xếp theo mức chất lượng giảm dần.
A1 – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
A2 – Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.
B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.
B2 – Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

3.1. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số chất lượng nước mặt thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây:

STT  Thông số  Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
1 Lấy mẫu TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-2:2006)
    Chất lượng nước – Lấy mẫu – TCVN 6663-3:2003 (ISO 5667-3:1985) Chất lượng
nước – Lấy mẫu – Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và
xử lý mẫu;
– TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) – Chất lượng
nước – Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự
nhiên và nhân tạo;
– TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: hướng dẫn lấymẫu ở sông và suối.
2 pH TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) – Chất lượng
nước – Xác định pH
3 Ôxy hòa tan (DO)  TCVN 7324:2004 (ISO 5813:1983) Chất lượng
nước – Xác định ôxy hòa tan – Phương pháp iod;
TCVN 7325:2004 (ISO 5814:1990) Chất lượng
nước – Xác định ôxy hòa tan – Phương pháp đầu đo điện hóa.
4 Tổng chất rắn lơ
lửng (TSS)
TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) – Chất lượng
nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh. SMEWW 2540.D;
5 COD TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng
nước – xác định nhu cầu ôxy hóa học (COD);
SMEWW 5220.C:2012;
SMEWW 5220.B:2012
6 BOD5 (200C) TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) Phần 1 :
Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung
allythioure;
TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) Phần 2:
Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng;
– SMEWW-5210.B:2012
7 Amoni (NH4+) TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) – Chất
lượng nước – Xác định amoni phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;
TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) – Chất lượng
nước – Xác định Li+, Na+, NH4, K+Mn2+, Ca2+,  , Mn2+, Ca2+, Mg2+Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải; TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ;
8 Clorua (Cl-) TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các
ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua,
Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion
TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) – Chất lượng
nước – Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc
nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO).
TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng
nước – Xác định các anion hòa tan bằng phươn pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua,clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
SMEWW 4500.Cl- .B:2012
9 Florua (F-) TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các
ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua,
Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) – Chất lượng
nước – Xác định florua. Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng
nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương
pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua,
clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa
tan.
SMEWW 4500.F -.D:2012
10 Nitrit (NO2) TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các on Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua,
Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) – Chất lượng
nước – Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ
phân tử.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng
nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương
pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua,
clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa
tan.
– SMEWW 4500-NO2.B:2012

3.2. Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt ban hành tại quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2. QCVN 38:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh và QCVN
39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu được ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TTBTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.

4.3. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.
4.4. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn trong mục 3.1 của quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

Nguồn cung cấp thông tin:

QCVN 08-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, sửa đổi QCVN 08:2008/BTNMT; Tổng cục. Môitrường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mọi thắc mắc quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ hoặc gọi trực tiếp tới :

Công ty TNHH TM DV Đạt Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 85/18, đường ĐX 37, khu phố 1, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0274.654.1088 - 0274.386.0471

Chúng tôi luôn cam kết mang lại những sản phẩm tốt nhất tới khách hàng

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

Đo Kiểm Môi Trường Lao Động (Quan trắc môi trường lao động)

Đo Kiểm Môi Trường Lao Động (Quan trắc môi trường lao động)

Đo kiểm môi trường là lao động( quan trắc môi trường lao động) là: Môi trường lao động là môi trường bên trong các khu vực sản xuất, văn phòng,… nơi...

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Đối với các dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ là “Kế hoạch vận hành thử nghiệm các...

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Dưới đây là nội dung báo cáo xả thải vào nguồn nước của công ty chúng tôi gửi đến các bạn:

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của...

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

Giấy phép môi trường, đây là một sự cải cách hành chính chưa từng có khi 7 nội dung trước đây được đưa vào 1 giấy phép môi trường giúp cho các doanh...

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

XỬ PHẠT DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Bồn lọc áp lực là gì? Ưu điểm và nhược điểm bồn lọc áp lực

Bồn lọc áp lực là gì? Ưu điểm và nhược điểm bồn lọc áp lực

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp lọc sạch nước được sử dụng nhằm đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe. Một trong số đó có thể kể đến bồn lọc áp...

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng thời hai kỹ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kỹ thuật vi sinh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

Nhiều doanh nghiệp vì không nắm rõ các quy định của pháp luật hoặc gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin giấy phép môi trường nên đã triển khai dự án...

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Giấy phép môi trường là gì? Có các loại giấy phép môi trường nào? Tùy thuộc vào quy mô, công suất, khối lượng sản phẩm, ngành nghề/ lĩnh vực… Mà doanh...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần...

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi...

Tin cũ hơn

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng...

Công nghệ xử lí chất thải rắn

Công nghệ xử lí chất thải rắn

Các công nghệ xử lý CTR đang áp dụng tại Việt Nam:

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm được Công ty môi trường CMS tư vấn miễn phí thủ tục, quy trình thực hiện và chi phí trọn gói hồ sơ xin...

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ?Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường...

Hướng dẫn lập Báo cáo hoàn thành ĐTM hiệu quả nhất

Hướng dẫn lập Báo cáo hoàn thành ĐTM hiệu quả nhất

Vì sao phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM ?Lập báo cáo hoàn thành ĐTM với CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI MINH THÀNH để đáp ứng được các vấn đề...

Quy trình để lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường năm 2019

Quy trình để lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường năm 2019

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT) là hồ sơ môi trường tương tự như Đánh giá tác động môi trường nhưng dành cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ...

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở giết mổ

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở giết mổ

Bạn đang muốn xây dựng cơ sơ giết mổ gia súc gia cầm mà chưa biết phải làm thể nào cần có những hồ sơ và thủ tục như thế nào hãy đọc bài viết này để...

Bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM là gì? vì sao những công ty nào cũng phải làm? Đối tượng, công ty nào nên làm báo cáo đánh giá tác động môi...

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường bao gồm: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm; Báo cáo tổng hợp kết...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các...

Lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Công ty TNHH Đại Minh Thành chuyên lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC

Có nhiều phương pháp xử lý Nito trong nước thải. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nên không thể nói phương pháp nào là tốt nhất

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây